Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
----------------------------        เป้าประสงค์
๑. มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๓. อาคารสถานที่สะอาด เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม.
 
 
        วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
     ๑. เพื่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา  ในรูปแบบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา          
      ๒.  เพื่อเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรมแก่เยาวชนให้ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัย  มีความเลื่อมใสศรัทธาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา          
      ๓.  เพื่อสร้างสามัญสำนึกในความเป็นไทย  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์        
      ๔.เพื่ออบรมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนให้ความหวงแหนและอนุรักษ์           
      ๕.  เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพมีความรู้คุณธรรม  นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  และใช้หลักธรรมดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข           
       ๖.  เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-13 (2070 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที